R2024 Apr 15 Pumping up the Fight against Multiple Sclerosis: The Effects of High-Intensity Resistance Training on Functional Capacity, Muscle Mass, and Axonal Damage

Pumpování v boji proti roztroušené skleróze: Účinky vysoce intenzivního odporového tréninku na funkční kapacitu, svalovou hmotu a axonální poškození CZ

————————————————————

2024 Feb 2 Is Resistance Training an Option to Improve Functionality and Muscle Strength in Middle-Aged People with Multiple Sclerosis? A Systematic Review and Meta-Analysis

Je odporový trénink možností ke zlepšení funkčnosti a svalové síly u lidí středního věku s roztroušenou sklerózou? Závěr: Odporový trénink je užitečný pro zlepšení svalové síly; chůzi je však potřeba kombinovat s tréninkem motorického ovládání.

—————————————–

2024 Mar 20 Associations between respiratory function, balance, postural control, and fatigue in persons with multiple sclerosis: an observational study

Asociace mezi respirační funkcí, rovnováhou, posturální kontrolou a únavou u osob s roztroušenou sklerózou: observační studie cz

—-

2024 Jan 31 Unraveling the potential of acute intermittent hypoxia as a strategy for inducing robust repair in multiple sclerosis

Odhalení potenciálu akutní intermitentní hypoxie jako strategie pro navození robustní opravy u roztroušené sklerózy

———————————————————–

Sedum acre (rozchodník ostrý)

2024 Jun 5 Flavonoids from the leaves and stems of Sedum japonicum var. senanense and their antioxidant activity

Flavonoidy z listů a stonků Sedum japonicum var. senanense a jejich antioxidační aktivita cz

——————————————————


2022 Oct 5 Faculty of Health Sciences, University of Leon, Spain The Effect of Combining Transcranial Direct Current Stimulation Treatment (rTMS) and an Exercise Program on Fragility in a Population with Multiple Sclerosis

Vliv kombinace transkraniální stimulační léčby stejnosměrným proudem a cvičebního programu na křehkost u populace s roztroušenou sklerózou CZ …zlepšilo proměnné deprese, rovnováhu, pohyblivost a únavu


2022 Aug 26 School of Kinesiology, Shanghai University of Sport, Shanghai, China The Effect of Cerebellar rTMS on Modulating Motor Dysfunction in Neurological Disorders: a Systematic Review

Vliv cerebelární rTMS na modulační motorickou dysfunkci u neurologických poruch: systematický přehled CZ


2022 Aug 18 The Auditory Laboratory, School of Human Sciences, University of Western Australia, Crawley, Australia Long-Term Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Tinnitus in a ( rTMS ) Guinea Pig Model

Dlouhodobé účinky opakované transkraniální magnetické stimulace na tinnitus u modelu morčete CZ


2022 Aug 13 Department of Rehabilitation Medicine, The Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, China Effectiveness of repetitive transcranial magnetic stimulation ( rTMS ) against poststroke urinary incontinence: a study protocol for a randomized controlled trial

Účinnost opakované transkraniální magnetické stimulace proti inkontinenci moči po mrtvici: protokol studie pro randomizovanou kontrolovanou studii CZ

NeoRhythm

EMST150™ je expirační svalový trenažér (1600Kč)
Respiratory Muscle Exercises

2022 Oct 2 Sports Medicine Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Effect of eight weeks respiratory muscle training on respiratory capacity, functional capacity and quality of life on subjects with mild to moderate relapsing-remitting multiple sclerosis

Vliv osmitýdenního tréninku dýchacích svalů na kapacitu dýchání, funkční kapacitu a kvalitu života u subjektů s mírnou až středně těžkou relaps-remitující roztroušenou sklerózou CZ ..respirační funkce, únava a kvalita života se v intervenované skupině významně zlepšily (p<0,005). Navíc došlo k významnému zlepšení míry únavy a kvality života ve všech jejich dimenzích


2022 Jul 4 Department of Forensic Medicine and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Zagazig University, Egypt Palliative Effect of Resveratrol against Nanosized Iron Oxide-Induced Oxidative Stress and Steroidogenesis-Related Genes Dysregulation in Testicular Tissue of Adult Male Rats

Paliativní účinek resveratrolu proti oxidačnímu stresu indukovanému oxidem železitým v nanorozměrech a dysregulaci genů… CZ


2022 Dec State Key Laboratory of Medicinal Chemical Biology, College of Pharmacy, College of Life Sciences, Key Laboratory of Molecular Drug Research and KLMDASR of Tianjin, Nankai University, China Resveratro l-loaded macrophage exosomes alleviate multiple sclerosis through targeting microglia

Exozomy makrofágů nabité resveratrolem zmírňují roztroušenou sklerózu prostřednictvím cílení na mikroglie CZ …významně inhibovalo zánětlivé reakce v CNS a periferním systému

2023 Jul Department of Neurology, Shengjing Hospital of China Medical University, Shenyang, China Emodin ( rhubarb )attenuates inflammation and demyelination in experimental autoimmune encephalomyelitis

Emodin zmírňuje zánět a demyelinizaci u experimentální autoimunitní encefalomyelitidy CZ …inhibuje aktivaci zánětu NLRP3 a aktivace SIRT1 snižuje závažnost onemocnění u EAESsemenakoexflor.cz “Budhovo ovoce”

2023 Sep 2 Siraitia grosvenorii Extract Attenuates Airway Inflammation in a Mouse Model of Respiratory Disease Induced by Particulate Matter 10 Plus Diesel Exhaust Particles

Extrakt Siraitia grosvenorii zmírňuje zánět dýchacích cest u myšího modelu respiračního onemocnění vyvolaného částicemi 10 Plus výfukových částic nafty


anilab.cz

2023 Aug 2 Clinical Pharmacy Department, Faculty of Pharmacy (Girls), Al-Azhar University, Cairo, Egypt The protective effects of sesamol and/or the probiotic, Lactobacillus rhamnosus, against aluminum chloride-induced neurotoxicity and hepatotoxicity in rats: Modulation of Wnt/β-catenin/GSK-3β, JAK-2/STAT-3, PPAR-γ, inflammatory, and apoptotic pathways

Ochranné účinky sesamolu a/nebo probiotika Lactobacillus rhamnosus proti neurotoxicitě a hepatotoxicitě vyvolané chloridem hlinitým u potkanů: Modulace Wnt/β-catenin/GSK-3β, JAK-2/STAT-3, PPAR-γ, zánětlivé a apoptotické dráhy


2023 Aug 17 Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition & Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran Anti-inflammatory-antioxidant modifications and synbiotics improved health-related conditions in patients with progressive forms of multiple sclerosis

Protizánětlivé a antioxidační modifikace a synbiotika zlepšily zdravotní stavy u pacientů s progresivními formami roztroušené sklerózy Cz

Závěr: Protizánětlivá strava bohatá na antioxidanty a souběžná suplementace synbiotik prokázala zlepšení únavy, bolesti, sexuálních funkcí a stavu střev/močového měchýře u pacientů s progresivní RS.


2023 Aug 16 Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Egypt Modulating miR-146a Expression by Hydrogen Sulfide Ameliorates Motor Dysfunction and Axonal Demyelination in Cuprizone-Induced Multiple Sclerosis

Modulace exprese miR-146a sirovodíkem zlepšuje motorickou dysfunkci a axonální demyelinizaci u roztroušené sklerózy vyvolané kuprizonem cz


botanic.cz

2022 Sep 16 Department of Pharmacy and Emergency, Yaan People’s Hospital, China Scutellaria baicalensis georgi is a promising candidate for the treatment of autoimmune diseases

Šišák bajkalský je slibným kandidátem pro léčbu autoimunitních onemocnění CZ


2023 Sep 26 PhD in Sports Physiology, Lorestan University, Khorramabad, Iran The effect of saffron and corrective exercises on depression and quality of life in women with multiple sclerosis

Účinek šafránu a nápravných cvičení na depresi a kvalitu života u žen s roztroušenou sklerózou


2022 Nov 17 Department of Biology, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran Neuroprotective Potency of Safranal Against Neurological Disorders

Neuroprotektivní účinnost Safranalu proti neurologickým poruchám CZ

…by mohl být v budoucnu považován za slibnou terapeutickou látku


Spirulina

2022 Feb 5 Teresa Trotta Chiara Porro Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Foggia, Italy Beneficial Effects of Spirulina Consumption on Brain Health Příznivé účinky konzumace spiruliny na zdraví mozku


2022 May 29 Department of Integrated Biomedical and Life Science, Graduate School, Korea University, Korea Protein Hydrolysate from Spirulina platensis Prevents Dexamethasone-Induced Muscle Atrophy via Akt/Foxo3 Signaling in C2C12 Myotubes

Proteinový hydrolyzát ze Spirulina platensis zabraňuje svalové atrofii vyvolané dexametazonem prostřednictvím signalizace Akt/Foxo3 CZ


2022 Jun 11 College of Bioscience and Biotechnology, Hunan Agricultural University, Hunan Provincial Engineering Research Center of Applied Microbial Resources Development for Livestock and Poultry, Hunan, China The Bioactivities of Phycocyanobilin from Spirulina

Bioaktivity fykokyanobilinu ze Spiruliny CZ


2022 Jun 20 Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB), Cubanacán, Havana, Cuba Positive effects of Phycocyanobilin ( Spirulina)on gene expression in glutamate-induced excitotoxicity in SH-SY5Y cells and animal models of multiple sclerosis and cerebral ischemia

Pozitivní účinky fykokyanobilinu na genovou expresi u glutamátem indukované excitotoxicity v buňkách SH-SY5Y a zvířecích modelech roztroušené sklerózy a mozkové ischemie CZCZ II


2022 Jun School of Pharmacy, Faculty of Science and Engineering, University of Nottingham, Semenyih, Malaysia Advances in delivery methods of Arthrospira platensis (spirulina) for enhanced therapeutic outcomes

Pokroky v metodách podávání Arthrospira platensis (spirulina) pro lepší terapeutické výsledky CZ


2022 Mar 16 Ruting Zheng Miaomiao Kong CAS Key Laboratory of Receptor Research, National Center for Drug Screening, Shanghai Institute of Materia Medica, China Spermine alleviates experimental autoimmune encephalomyelitis via regulating T cell activation and differentiation Spermine zmírňuje experimentální autoimunitní encefalomyelitidu prostřednictvím regulace aktivace a diferenciace T buněk


2022 Feb 18 Zhuangzhuang Jia Haifeng Yan Department of Cardiovascular Diseases, First Teaching Hospital of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, China Shufeiya Recipe Improves Monocrotaline-Induced Pulmonary Hypertension in Rats by Regulating SIRT3/FOXO3a and Its Downstream Signaling Pathways Shufeiya recept zlepšuje monokrotalinem indukovanou plicní hypertenzi u potkanů ​​regulací SIRT3/FOXO3a a jeho následných signálních drah CZ Shufeiya Recipe is composed of 20 g Platycodon Grandiforus, 15 g Radix Salviae, 15 g Carthami Flos, and 15 g Cornus Officinalis Sieb.


ebay-com

2022 Sep 16 Department of Spine Surgery, The Second Affiliated Hospital of Nantong University, China Potential therapeutic effects and pharmacological evidence of sinomenine in central nervous system disorders

Potenciální terapeutické účinky a farmakologické důkazy sinomeninu u poruch centrálního nervového systému CZ ..Bylo prokázáno, že jeho suplementace přináší výhody na různých zvířecích modelech poruch centrálního nervového systému (CNS), jako je cerebrální ischemie, intracerebrální krvácení, traumatické poranění mozku (TBI), Alzheimerova choroba (AD), Parkinsonova choroba (PD), epilepsie, deprese, roztroušená skleróza,


Sesame Oil

2022 Apr 11 Nermeen B El-Borai Basma Department of Forensic Medicine & Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Sadat City Sesamol protects against aluminum oxide nanoparticles-induced hepatorenal toxicity in rats via modulation of oxidative stress, inflammation, apoptosis, and DNA damage Sesamol chrání před hepatorenální toxicitou vyvolanou nanočásticemi oxidu hlinitého u potkanů ​​prostřednictvím modulace oxidačního stresu, zánětu, apoptózy a poškození DNA. CZ


2007 G. Mosayebi , A. Ghazav Pakistan Journal of Biological Science Effect of Sesame Oil on the Inhibition of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57BL/6 Mice Účinek sezamového oleje na inhibici experimentální autoimunitní encefalomyelitidy u myší C57BL/6 CZ


2022 Sep 3 1st Otolaryngology Department, School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA Hospital, Greece Smell as a Disease Marker in Multiple Sclerosis

Čich jako ukazatel onemocnění u roztroušené sklerózy CZ


27 MINUT MEDITACE / StillOnTheWay


2022 Jun 23 Tinnitus Center, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany Negative Associations of Stress and Anxiety Levels With Cytotoxic and Regulatory Natural Killer Cell Frequency in Chronic Tinnitus

Negativní asociace úrovní stresu a úzkosti s cytotoxickými a regulačními přirozenými zabijáckými buňkami u chronického tinnitu CZ


2022 Sep 5 Early-life stress and dietary fatty acids impact the brain lipid/oxylipin profile into adulthood, basally and in response to LPS

Stres v raném věku a dietní mastné kyseliny ovlivňují profil lipidů/oxylipinů v mozku až do dospělosti, a to v podstatě a jako odpověď na LPS. CZ


2023 Oct-Dec Adverse childhood experiences in early life increase the odds of depression among adults with multiple sclerosis

Nežádoucí zážitky z dětství v raném věku zvyšují pravděpodobnost deprese u dospělých s roztroušenou sklerózou


2022 Aug 22 University of Texas at Austin, Osier Laboratory, Austin, TX, USA The relationship between stress and disease onset and relapse in multiple sclerosis: A systematic review

Vztah mezi stresem a nástupem a relapsem u roztroušené sklerózy: systematický přehled CZ …uvádí silnou souvislost mezi stresem a relapsem RS


2023 Aug 18 Charité – Universitätsmedizin Berlin (corporate member of Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, and Berlin Institute of Health), Department of Psychiatry and Psychotherapy, Berlin, Germany Similar neural pathways link psychological stress and brain-age in health and multiple sclerosis

Podobné nervové dráhy spojují psychický stres a věk mozku ve zdraví a roztroušené skleróze CZ


2022 Aug 31 Department of Biotherapy, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China Excessive intake of sugar: An accomplice of inflammation

Nadměrný příjem cukru: Spoluviník zánětu CZ

2023 Sep 7 Sodium as an Important Regulator of Immunometabolism

2023 Aug 2 Association of Selenium Levels with Neurodegenerative Disease: A Systemic Review and Meta-Analysis

Asociace hladin selenu s neurodegenerativním onemocněním


2022 Nov 1 Sodium selenite inhibits cervical cancer growth via ROS mediated AMPK/FOXO3a /GADD45a axis

Seleničitan sodný inhibuje růst rakoviny děložního čípku prostřednictvím osy AMPK/FOXO3a/GADD45a zprostředkované ROS CZ

2023 Division of Research and Development, Jesse Brown Veterans Affairs Medical Center, Chicago, USA Cinnamein Inhibits the Induction of Nitric Oxide and Proinflammatory Cytokines in Macrophages, Microglia and Astrocytes

Cinnamein (Skořice) inhibuje indukci oxidu dusnatého a prozánětlivých cytokinů v makrofázích, mikrogliích a astrocytech CZ …výsledky naznačují, že cinnamein může být použit ke kontrole zánětu u různých autoimunitních, zánětlivých a neurodegenerativních poruch


2022 May-Jun Department of Genetics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran The Effect of Sialic Acid on MiR-320a and Let-7e Expression in Human Glial Cell Line

Vliv kyseliny sialové na expresi MiR-320a a Let-7e v lidské gliové buněčné linii CZ

.…Je pravděpodobné, že kyselina sialová může hrát významnou roli v regulaci celé řady nepokrytých neurodegeneračních faktorů a následných cílů. matrix metaloproteinases 9 (MMP9) je jedním z faktorů .. WIKI


botanic.cz

Shiitake

2022 Dec 28 School of Medicine, Yunnan University, China The Dectin-1 Receptor Signaling Pathway Mediates the Remyelination Effect of Lentinan through Suppression of Neuroinflammation and Conversion of Microglia

Signální dráha receptoru dektinu-1 zprostředkovává remyelinizační účinek lentinanu prostřednictvím potlačení neurozánětu a přeměny mikroglie CZ

….výsledky tedy naznačují, že LNT je nové a potenciální terapeutické činidlo, které může zachránit MS neuroimunitní nerovnováhu a remyelinizaci prostřednictvím mechanismu závislého na receptoru dektinu-1

———————————————————————


Sleep

2024 Jun The relationship between sleep quality and gait in people with multiple sclerosis

Vztah mezi kvalitou spánku a chůzí u lidí s roztroušenou sklerózou

——————————————————————-

2023 Dec 9 The relationships between multidimensional sleep health and work productivity in individuals with neurological conditions

Vztahy mezi multidimenzionálním zdravím spánku a produktivitou práce u jedinců s neurologickými onemocněními czT2023 Sep 1 Noninvasive low-level tragus stimulation attenuates inflammation and oxidative stress in acute heart failure

Neinvazivní nízkoúrovňová stimulace tragusu zmírňuje zánět a oxidační stres při akutním srdečním selhání

namaximum.cz

2023 Jul 19 Department of Neurology, Konya Numune State Hospital, Selcuklu, Turkiye Relationship of tryptophan metabolites with the type and severity of multiple sclerosis

Vztah metabolitů tryptofanu s typem a závažností roztroušené sklerózy CZ


2022 Oct 8 Department of Sports Rehabilitation, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China Benefits of Tai Chi Quan on neurodegenerative diseases: A systematic review

Výhody Tai Chi Quan na neurodegenerativní onemocnění: Systematický přehled CZ ..pozoruhodně zlepšila obecnou motorickou funkci a rovnováhu a zabránila pádům kvůli Parkinsonově chorobě. TCQ významně zlepšila globální kognitivní funkce


2023 Aug 6 Effect of Tai-chi on balance, mood, cognition, and quality of life in women with multiple sclerosis: A one-year prospective study 2. neurologická klinika, LF, Univerzita Komenského Bratislava, Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovensko; Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Vliv Tai-chi na rovnováhu, náladu, poznávání a kvalitu života u žen s roztroušenou sklerózou: roční prospektivní studie cz


2023 Jun 1 A step toward restoring hand functions in patients with multiple sclerosis-a study protocol ( tDCS )

Krok k obnovení funkcí rukou u pacientů s roztroušenou sklerózou cz

2022 Sep-Oct Physical Medicine and Rehabilitation Department (SR, MA, SZE-R, SR-D, HRF), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Effects of Nonconsecutive Sessions of Transcranial Direct Current Stimulation and Stationary Cycling on Walking Capacity in Individuals With Multiple Sclerosis ( tDCS )

Účinky nenásledujících sezení transkraniální stimulace stejnosměrným proudem a stacionární cyklistiky na kapacitu chůze u jedinců s roztroušenou sklerózou CZ


2022 Sep 5 Department of Neurology, Xiangya Hospital, Central South University, China Clinical application of transcranial magnetic stimulation( tDCS ) in MS

Klinická aplikace transkraniální magnetické stimulace u roztroušené sklerózy CZ


ebay.de , sciencebasedmedicine.org

2022 Sep 16 Department of Psychological, Pedagogical and Educational Sciences, Sport and Exercise Sciences Research Unit, University of Palermo, Italy A new road to improve vitamin D and balance through Taopatch® and proprioceptive protocol in Multiple Sclerosis patients

Nová cesta ke zlepšení vitaminu D a rovnováhy prostřednictvím Taopatch ® a proprioceptivního protokolu u pacientů s roztroušenou sklerózou CZ


2022 Nov 16 Centre for Public Health Sciences, University of Iceland, Reykjavik, Iceland (Trauma) Association between Adverse Childhood Experiences and Multiple Sclerosis in Icelandic Women

Souvislost mezi nepříznivými dětskými zkušenostmi a roztroušenou sklerózou u islandských žen CZ …Rostoucí literatura, většinou založená na vybraných populacích, naznačuje, že traumata mohou být spojena s autoimunitními onemocněními