DDakhaBrakha – The Road

2022 Apr 1 Jieye LinAllen G Oliver Department of Chemistry and Biochemistry, University of Notre Dame, USA D-Mannosamine hydrochloride (2-amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride): ionic hydrogen bonding in saccharides involving chloride and aminium ions

D-mannosamin hydrochlorid (2-amino-2-deoxy-D-manosa hydrochlorid): iontová vodíková vazba v sacharidech zahrnujících chloridové a aminiové ionty CZ


2023 Dec School of Psychology, Queen’s University Belfast, Belfast, UK Escape, expand, embrace: the transformational lived experience of rediscovering the self and the other while dancing with Parkinson’s or Multiple Sclerosis

Uniknout, expandovat, obejmout: transformační prožitý zážitek znovuobjevení sebe sama a druhého při tanci s Parkinsonovou chorobou nebo roztroušenou sklerózou CZ …produkovat touhu prostřednictvím vášně.


2023 Jan 12 Department of Neurobiology, School of Basic Medical Sciences of Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China Vitamin D and neurodegenerative diseases

Vitamin D a neurodegenerativní onemocnění …může zlepšit neurodegeneraci regulací příslušných molekul a signálních drah včetně udržování Ca.2+ homeostáza, snížení oxidačního stresu, inhibice zánětu, potlačení tvorby a agregace patogenního proteinu atd


2023 School of Basic and Applied Science, Galgotias University, India A review article on neuroprotective, immunomodulatory, and anti-inflammatory role of vitamin-D3 in elderly COVID-19 patients

Přehledný článek o neuroprotektivní, imunomodulační a protizánětlivé úloze vitaminu D3 u starších pacientů s COVID-19 ….hraje vitamin D3 klíčovou roli v regulaci genové exprese různých prozánětlivých cytokinů.


2022 Feb 19 Elahe BahmaniRastegar Hoseini MSc student of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran Home-based aerobic training and vitamin D improve neurotrophins and inflammatory biomarkers in MS patients

Domácí aerobní trénink a vitamín D zlepšují neurotrofiny a zánětlivé biomarkery u pacientů s RS

2022 Nov 20 Cancer Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Iran The protective role of interaction between vitamin D, sex hormones and calcium in multiple sclerosis

Ochranná role interakce mezi vitaminem D, pohlavními hormony a vápníkem u roztroušené sklerózy CZ …Optimální hladina vápníku v těle s vitamínem D moduluje imunitní reakce a vápník jako esenciální iont v těle hraje klíčovou roli v léčbě autoimunitních onemocnění.


2022 Aug 18 Institute of Basic Medical Sciences, Khyber Medical University Peshawar, Pakistan Vitamin D status and its correlation to depression

Stav vitaminu D a jeho korelace s depresí CZ2022 Mar 21 Hossein HajianfarOmid Mirmossayeb Food Safety Research Center (Salt), Semnan University of Medical Sciences and Health, Semnan, Iran Association between dietary inflammatory index and risk of demyelinating autoimmune diseases

Asociace mezi dietním zánětlivým indexem a rizikem demyelinizačních autoimunitních onemocnění CZ tip


2022 Nov 30 Longevity Institute, School of Gerontology, Dept. of Biological Sciences, University of Southern California, USA. The Effects of Dietary Interventions on Brain Aging and Neurological Diseases

Účinky dietních intervencí na stárnutí mozku a neurologická onemocnění CZ …nejen zlepšují normální stárnutí mozku, ale také zpomalují, nebo dokonce zvracejí, progresi neurologických onemocnění


2022 Sep 29 Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition & Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran Effects of anti-Inflammatory-antioxidant-rich diet and co-supplemented synbiotics intervention in patients with progressive forms of multiple sclerosis

Účinky protizánětlivé diety bohaté na antioxidanty a intervence spolu s doprovodnými synbiotiky u pacientů s progresivními formami roztroušené sklerózy CZ ……dodržování diety bohaté na protizánětlivé antioxidanty snížil zánět střev a zlepšil klinické projevy u progresivních forem RS


2022 Sep 9 Medicine, Nanjing Medical University, Nanjing, CHN The Role of Diet and Gut Microbiome in Multiple Sclerosis

Role stravy a střevního mikrobiomu u roztroušené sklerózy CZ ..Různé diety mohou mít příznivé účinky na střevní mikroflóru a mohou významně změnit progresi a výsledky RS


2022 Nov 11 Department of Neurology, Xiangya Hospital, Central South University, China Dietary energy restriction in neurological diseases: what’s new?

Omezení energie ve stravě u neurologických onemocnění: co je nového? CZ …Ukázalo se, že je účinný nejen při snižování hmotnosti a prodloužení délky života na zvířecích modelech, ale také při regulaci rozvoje a progrese různých neurologických onemocnění, jako je epilepsie, cerebrovaskulární onemocnění (mrtvice), neurodegenerativních poruch


2022 Apr 28 Woo Ri Chae Julia Nübel Charité -Universitätsmedizin Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Campus Benjamin Franklin, Berlin, Germany Association of depression and obesity with C-reactive protein in Germany: a large nationally representative study

Asociace deprese a obezity s C-reaktivním proteinem v Německu: velká celostátně reprezentativní studie CZ


2022 May Joanna Canagarajah Stephanie Matt Graduate School of Biomedical Sciences and Professional Studies, Drexel University College of Medicine, Philadelphia Defining Dopamine-Mediated Changes in NLRP1, NLRC5, NLRC4, and AIM2 Inflammasomes in Human Myeloid Cells

Definování dopaminem zprostředkovaných změn u zánětů NLRP1, NLRC5, NLRC4 a AIM2 v lidských myeloidních buňkách CZ ………… Tip


2022 Tyumen Regional Center for Multiple Sclerosis „Neftyanik“, Tyumen, Russia Dance therapy in the rehabilitation of neurological diseases

Taneční terapie při rehabilitaci neurologických onemocnění CZE


Exercise


The Kiffness
QUEVEDO

The phrase „blood, toil, tears and sweat Winston Churchill 13 May 1940


2023 Sep 7 Integrative Physiology Laboratory, University of Illinois at Chicago, Chicago Home-based exercise improves subclinical atherosclerosis marker in multiple sclerosis

Domácí cvičení zlepšuje subklinický marker aterosklerózy u roztroušené sklerózy


2022 Oct 25 Department of Kinesiology, Health Promotion, and Recreation, University of North Texas, Denton, US Physical activity as a correlate of symptoms, quality of life, comorbidity, and disability status in Hispanics with multiple sclerosis

Fyzická aktivita jako korelát symptomů, kvality života, komorbidity a stavu invalidity u Hispánců s roztroušenou sklerózou CZ


2022 Sep 23 Department of Neurology, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, China Physical activities and risk of neurodegenerative diseases: A two-sample Mendelian randomization study

Pohybové aktivity a riziko neurodegenerativních onemocnění: dvouvýběrová Mendelova randomizační studie CZ …..Naše studie naznačuje kauzální vliv


2022 Nov 1 Department of Kinesiology, University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA Moderate-to-Vigorous Physical Activity is Related With Retinal Neuronal and Axonal Integrity in Persons With Multiple Sclerosis

Střední až intenzivní fyzická aktivita souvisí s retinální neuronální a axonální integritou u osob s roztroušenou sklerózou CZ …. bylo pozitivně asociováno s axonální a neuronální integritou

2022 Nov 12 Department of Pharmacology and Toxicology, Molecular Pharmacology Research Group, Faculty of Pharmacy and Biotechnology, Head of Molecular Genetics and Pharmacology Research Group, German University in Cairo, Egypt More gain, less pain: How resistance training affects immune system functioning in multiple sclerosis patients

Více zisku, méně bolesti: Jak odporový trénink ovlivňuje fungování imunitního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou CZ ….zásadní spojení mezi RT a změnami v expresním profilu imunitního systému odporový trénink (RT)


2022 Jul 14 Department of Physical Therapy Association of disease outcomes with physical activity in multiple sclerosis

Asociace výsledků onemocnění s fyzickou aktivitou u RS CZ

2022 Nov Virginia C. Crawford Research Institute, Peachtree Street Atlanta Skeletal Muscle Dysfunction in People with Multiple Sclerosis: A Physiological Target for Improving Physical Function and Mobility

Dysfunkce kosterního svalstva u lidí s roztroušenou sklerózou: Fyziologický cíl pro zlepšení fyzické funkce a mobility CZ …je také ovlivněna dysfunkcí kosterního svalstva, která se vyznačuje sníženou schopností produkovat, regulovat a udržovat svalové kontrakce vytvářející sílu, které pohánějí lidský pohyb.


The insula modulates the effects of aerobic training on cardiovascular function and ambulation in multiple sclerosis CZ


2022 Sep 9 International Chair of Sports Medicine, Catholic University of Murcia, Spain Effects of fast-velocity concentric resistance training in people with multiple sclerosis

Účinky tréninku koncentrického odporu s vysokou rychlostí u lidí s roztroušenou sklerózou CZ


2022 Feb Omid RaziAbdolhossein Parnow Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Science, Razi University, Kermanshah, Iran Aerobic training improves blood-brain barrier and neuronal apoptosis in experimental autoimmune encephalomyelitis

Aerobní trénink zlepšuje hematoencefalickou bariéru a neuronální apoptózu u EAE CZ

2023 Jan 1 Department of Bio-Sciences, Faculty of Sports Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran Treadmill aerobic training improve beam-walking test, up-regulate expression of main proteins of myelin and myelination in the hippocampus of cuprizone-fed mice

Aerobní trénink na běžeckém pásu zlepšuje test chůze po paprsku, zvyšuje expresi hlavních proteinů myelinu a myelinizaci v hippocampu myší krmených kuprizonem CZ


2023 Jan 20 Department of Sport Sciences, School of Education and Psychology, Shiraz University, Iran Additive beneficial effects of aerobic training and royal jelly on hippocampal inflammation and function in experimental autoimmune encephalomyelitis rats

.Aditivní příznivé účinky aerobního tréninku a mateří kašičky na zánět hipokampu a funkci u experimentálních potkanů s autoimunitní encefalomyelitidou

….zlepšily zánětlivé a regulační faktory autoimunity a snížily úzkost a depresi


2022 Mar 15 Furkan Bilek Nilufer Cetisli-Korkmaz Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Fırat University, Elazığ, Turkey Aerobic exercise increases irisin serum levels and improves depression and fatigue in patients with relapsing remitting multiple sclerosis: A randomized controlled trial

Aerobní cvičení zvyšuje hladiny irisinu v séru a zlepšuje depresi a únavu u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou: randomizovaná kontrolovaná studie CZ


2022 Aug Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Iran Ameliorating effect of 6-week swimming exercise on mice with experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) by reducing fetuin-A and increasing AMPK & NAD levels in liver tissue

Zlepšující účinek 6týdenního plaveckého cvičení u myší s experimentální autoimunitní encefalomyelitidou (EAE) snížením fetuinu-A a zvýšením hladin AMPK a NAD⁺ v jaterní tkáni CZ


2022 Mar 3 Casey Little Connor Moore Department of Rehabilitation and Movement Science, University of Vermont, Burlington, USA Acute effects of axial loading on postural control during walking and turning in people with multiple sclerosis: A pilot study

Akutní účinky axiálního zatížení na posturální kontrolu během chůze a otáčení u lidí s RS: pilotní studie CZ


2022 Sep 30 Department of Kinesiology and Nutrition, College of Applied Health Sciences, University of Illinois Chicago, USA Sedentary Behavior and Lower-Extremity Physical Function across the Lifespan of Adults with Multiple Sclerosis

Sedavé chování a fyzické funkce dolních končetin po celou dobu života dospělých s roztroušenou sklerózou CZ

,,,Spearmanovy bivariační korelace ukázaly, že vzorec, ale ne objem, sedavého chování byl spojen s fyzickými funkcemi u mladých, středních a starších dospělých


2023 Jan 19 Department of Pharmacology, ISF College of Pharmacy, Moga, India Mechanistic study on the possible role of embelin in treating neurodegenerative disorders

Mechanistická studie o možné roli embelinu při léčbě neurodegenerativních poruch CZ

….Výsledky studií dokování naznačují, že vazebná schopnost embelinu je podobná standardnímu léku u příslušných poruch.F
2022 Sep 6 Division of Neuroscience, Department of Pharmacology, ISF College of Pharmacy (An Autonomous College), Punjab, India Forskolin, an Adenylcyclase/cAMP/CREB Signaling Activator Restoring Myelin-Associated Oligodendrocyte Destruction in Experimental Ethidium Bromide Model of Multiple Sclerosis

Forskolin, signalizační aktivátor adenylcyklázy/cAMP/CREB obnovující destrukci oligodendrocytů spojenou s myelinem v experimentálním modelu roztroušené sklerózy CZ


eshop.ekokoza.cz

2022 Nov 2 Department of Physiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran Ferulic Acid Ameliorates Cell Injuries, Cognitive and Motor Impairments in Cuprizone-Induced Demyelination Model of Multiple Sclerosis

Kyselina ferulová zlepšuje buněčná poranění, kognitivní a motorické poruchy v modelu demyelinizace vyvolané kuprizonem roztroušené sklerózy CZ …..Závěr: Výsledky této studie ukázaly, že FA hraje významnou neuroprotektivní roli v CPZ modelech demyelinizace tím, že snižuje neuronální apoptózu a zlepšuje růst a diferenciaci oligodendrocytů


FOX3

2022 Aug 12 Instituto de Investigaciones Biomédicas „Alberto Sols“ (CSIC-UAM), Madrid, SpainScreening Health-Promoting Compounds for Their Capacity to Induce the Activity of FOXO3

Screening zdraví prospěšných sloučenin na jejich schopnost vyvolat aktivitu FOXO3 CZ harmin, piperlongumin a resveratrol aktivují FOXO3


2023 Sep 12 Department of Immunology and Infection, Biomedical Research Institute, Hasselt University, Belgium Fatty acid elongation by ELOVL6 hampers remyelination by promoting inflammatory foam cell formation during demyelination

Prodloužení mastných kyselin pomocí ELOVL6 brání remyelinizaci tím, že podporuje tvorbu zánětlivých pěnových buněk během demyelinizace CZ


2022 Jun 17 Department of Neurology, Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China Fatty acids role in multiple sclerosis as „metabokines“

Role mastných kyselin u roztroušené sklerózy jako „metabokiny“ CZ


2022 Jul 13 Oak Ridge Institute for Science and Education, Oak Ridge, United States Fish oil blunts lung function decrements induced by acute exposure to ozone in young healthy adults

Rybí olej otupuje snížení funkce plic vyvolané akutní expozicí ozónu u mladých zdravých dospělých CZ


2023 Feb 15 Department of Gastroenterology, The First Affiliated Hospital, Jinan University, Guangzhou, China Fish consumption in multiple health outcomes: an umbrella review of meta-analyses of observational and clinical studies

Spotřeba ryb ve více zdravotních výsledcích: zastřešující přehled metaanalýz observačních a klinických studií Výsledek:Celkem 17 prospěšných asociací