GGranalix

2024 Feb 14 Granagard administration prolongs the survival of human mesenchymal stem cells transplanted into a mouse model of multiple sclerosis

Podávání Granagardu prodlužuje přežití lidských mezenchymálních kmenových buněk transplantovaných do myšího modelu roztroušené sklerózy

——————————————————-

2023 Aug 17 Department of Biosciences and Biomedical Engineering, Indian Institute of Technology Indore, India Epigallocatechin Gallate: A Multifaceted Molecule for Neurological Disorders and Neurotropic Viral Infections (EGCG)

Epigalokatechin galát: Mnohostranná molekula pro neurologické poruchy a neurotropní virové infekce …inhibuje replikační protein viru Epstein-Barrové

———————————————————


2022 Nov 6 Department of Pharmaceutical Chemistry, College of Pharmacy, Prince Sattam Bin Abdulaziz University, Saudi Arabia Green Tea Catechins Attenuate Neurodegenerative Diseases and Cognitive Deficits

Katechiny zeleného čaje zmírňují neurodegenerativní onemocnění a kognitivní deficity CZ ….Katechiny vykazují protizánětlivé a antioxidační účinky prostřednictvím blokování nadměrné produkce cytokinů a zánětlivých drah


————————————————————-

Gotu Kola

2023 Oct 6 Centella asiatica promotes antioxidant gene expression and mitochondrial oxidative respiration in experimental autoimmune encephalomyelitis

Centella asiatica podporuje expresi antioxidačních genů a mitochondriální oxidativní dýchání u experimentální autoimunitní encefalomyelitidy CZnasypanej.cz

2022 Oct 3 Department of Clinical Pharmacology, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Effects of GABAergic agents on Multiple Sclerosis.A narrative review of in-vivo models

Účinky GABAergních látek na roztroušenou sklerózu. Narativní přehled modelů in vivo CZ …Bylo také prokázáno zvýšené zachování myelinizovaných citlivých vláken a zmenšeného axonálnho poškození v CNS


2023 Jul 26 Department of Pharmacy, School of Medicine, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University, Hangzhou, China Neuronal activity and remyelination: new insights into the molecular mechanisms and therapeutic advancements

Neuronální aktivita a remyelinizace: nový pohled na molekulární mechanismy a terapeutické pokroky GABA


zdravelevne.cz

2022 Aug 17 Université Clermont Auvergne, INSERM 1107, Neuro-Dol, France Antioxidant effect of grape seed extract corrects experimental autoimmune encephalomyelitis behavioral dysfunctions, demyelination, and glial activation

Antioxidační účinek extraktu z hroznových jadérek koriguje behaviorální dysfunkce experimentální autoimunitní encefalomyelitidy, demyelinizaci a aktivaci glií CZ


2023 Jan 6 Research Center of Neurobiology, the Key Research Laboratory of Benefiting Qi for Acting Blood Circulation Method to Treat Multiple Sclerosis of State Administration of Traditional Chinese Medicine, Shanxi University of Chinese Medicine, China Grape Seed Extract Attenuates Demyelination in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Mice by Inhibiting Inflammatory Response of Immune Cells

Extrakt z hroznových semen zmírňuje demyelinizaci u myší s experimentální autoimunitní encefalomyelitidou inhibicí zánětlivé odpovědi imunitních buněk CZ

..Závěr: GSE měla příznivý účinek na patogenezi a progresi EAE inhibicí zánětlivé odpovědi jako potenciální lék a strategie pro léčbu RS


2022 Jul 1 Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences Ginsenoside Rg1 promotes remyelination and functional recovery in demyelinating disease by enhancing oligodendrocyte precursor cells-mediated myelin repair

Ginsenosid Rg1 podporuje remyelinizaci a funkční zotavení u demyelinizačního onemocnění tím, že zvyšuje opravu myelinu zprostředkovanou prekurzorovými buňkami oligodendrocytů CZ

2022 Dec 1 Clinical Metabolomics Unit, Department of Biomedical Sciences, University of Cagliari, Italy Sex Hormones as Key Modulators of the Immune Response in Multiple Sclerosis: A Review

Pohlavní hormony jako klíčové modulátory imunitní odpovědi u roztroušené sklerózy: Přehled CZ ...Závěry: Byla zjištěna korelace mezi pohlavními hormony a klinickou aktivitou RS


2022 Sep 13 Department of Microbiology & Immunology, Life Sciences Institute, University of British Columbia, Vancouver, Canada Inhibition of Th1 activation and differentiation by dietary guar gum ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis

Inhibice aktivace a diferenciace Th1 dietní guarovou gumou zlepšuje experimentální autoimunitní encefalomyelitidu CZ


gingershot.cz

2022 Dec 21 Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Science Isfahan University of Medical Sciences Isfahan Iran The efficacy and safety of ginger supplementation in patients with multiple sclerosis

Účinnost a bezpečnost suplementace zázvorem u pacientů s roztroušenou sklerózou CZ

—————————————————–

intellimeds.net

2024 May Gastrodin Regulates PI3K/AKT-Sirt3 Signaling Pathway and Proinflammatory Mediators in Activated Microglia

Gastrodin reguluje signální dráhu PI3K/AKT-Sirt3 a prozánětlivé mediátory v aktivované mikroglii CZ

—————————————————


2022 Apr 8 Ahlem Zaghmi María Pérez-Mato Institut National de la Recherche Scientifique, EMT Research Center, Canada New Perspectives for Developing Therapeutic Bioconjugates of Metabolite-Depleting Enzymes: Lessons Learned Combating Glutamate Excitotoxicity Nové perspektivy pro vývoj terapeutických biokonjugátů enzymů poškozujících metabolity: Získané lekce v boji proti excitotoxicitě glutamátu CZ


Genetically predicted circulating levels of glycine, glutamate, and serotonin in relation to the risks of three major neurodegenerative diseases: A Mendelian randomization analysis Geneticky predikované cirkulující hladiny glycinu, glutamátu a serotoninu ve vztahu k rizikům tří hlavních neurodegenerativních onemocnění: Mendelova randomizační analýza CZ


2022 Jun 12 Department of Biology and Environmental Science, Linnaeus University, Kalmar, Sweden Geochemistry of multiple sclerosis in Finland

Geochemie roztroušené sklerózy ve Finsku CZ


2022 Jun 1 Department of Epidemiology and Health Statistics, School of Public Health, Hebei Medical University, China Abnormal fasting blood glucose enhances the risk of long-term exposure to air pollution on dyslipidemia

Abnormální hladina glukózy v krvi nalačno zvyšuje riziko dlouhodobé expozice znečištěnému ovzduší CZ
H
Hedera helix , allegro.cz, Břečťan, Bob obecný . ozon https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088557650580058X

2024 Jun 5 Hederagenol improves multiple sclerosis by modulating Th17 cell differentiation

Hederagenol zlepšuje roztroušenou sklerózu modulací diferenciace Th17 buněk

—————————————————————-

4fitness.cz

,2024 Feb 28 Muscle-building supplement β-hydroxy β-methylbutyrate stimulates the maturation of oligodendroglial progenitor cells to oligodendrocytes

Doplněk pro budování svalů β-hydroxy β-methylbutyrát stimuluje zrání oligodendrogliálních progenitorových buněk na oligodendrocyty cz

——————————————————–

2023 Aug Department of Chinese Medicine, Gaoxin Branch of the First Affiliated Hospital of Nanchang University, Nanchang , China Efficacy of Heshouwu on gut mircobiota in mice with autoimmune encephalomyelitis

Účinnost Heshouwu na střevní mikrobiotu u myší s autoimunitní encefalomyelitidou ..Závěry: Naše zjištění naznačují, že zásadní neuroprotektivní role Heshouwu (TCM) v imunomodulačních účincích částečně regulací střevního mikrobiomu. (kralovstvizdravi.cz , pohanka)


2022 Oct 19 Michigan State University, East Lansing, MI, USA The association between hope and employment among individuals with multiple sclerosis: A hierarchical logistic regression model

Asociace mezi nadějí a zaměstnáním mezi jednotlivci s roztroušenou sklerózou CZ ..Tato studie podporuje, že naděje je spojena s příznivými výsledky


2024 May 30 Üsküdar University, Institute of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey Comparison of the effects of mechanical hippotherapy and Cawthorne-Cooksey exercises in patients with multiple sclerosis

Závěry: Přestože obě formy fyzické aktivity prokázaly účinnost při snižování únavy u jedinců s RS, hipoterapie vykazuje vynikající účinnost při zlepšování rovnováhy, chůze a celkové kvality života.

————————————————————–

2022 Aug 19 Physical Medicine and Rehabilitation, Bandirma Training and Research Hospital, Balikesir, Turkey Effects of hippotherapy simulation exercise vs. conventional home exercises on muscle strength and balance in people with multiple sclerosis

Účinky hipoterapeutického simulačního cvičení vs. konvenční domácí cvičení na svalovou sílu a rovnováhu u lidí s roztroušenou sklerózou CZ


2022 Aug 13 Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Academic Specialist Center, Center of Neurology, Stockholm Health Services, Sweden High-intensity resistance training ( HIRT ) in people with multiple sclerosis experiencing fatigue

Vysoce intenzivní odporový trénink u lidí s roztroušenou sklerózou trpících únavou CZ


2022 Jul 31 Takanari Sato Remina Shirai Laboratory of Molecular Neurology, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, Hachioji, Tokyo, Japan Hyaluronic acid and its receptor CD44, acting through TMEM2, inhibit morphological differentiation in oligodendroglial cells

(Maybe a red flag! Petr)

Kyselina hyaluronová a její receptor CD44, působící prostřednictvím TMEM2, inhibují morfologickou diferenciaci v oligodendrogliových buňkách CZ


2022 May 26 Jasmine A EvansPatricia Mendonca Division of Pharmaceutical Sciences, Institute of Public Health, College of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Florida A&M University, Tallahassee, USA Neuroprotective Effects and Therapeutic Potential of the Citrus Flavonoid Hesperetin in Neurodegenerative Diseases

Neuroprotektivní účinky a terapeutický potenciál citrusového flavonoidu hesperetinu u neurodegenerativních onemocnění CZ


2022 May 31 Laboratory of Molecular Neurology, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, Hachioji, Tokyo , Japan Hesperetin, a Citrus Flavonoid, Ameliorates Inflammatory Cytokine-Mediated Inhibition of Oligodendroglial Cell Morphological Differentiation

Hesperetin, citrusový flavonoid, zlepšuje inhibici morfologické diferenciace oligodendrogliových buněk zprostředkovanou zánětlivými cytokiny CZ

2022 Dec 9 Division of Applied Biological Chemistry, Department of Bioscience and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Kyushu University, Japan Bioactivity-boosting strategy based on combination of anti-allergic O-methylated catechin with a Citrus flavanone, hesperetin

Strategie zvyšující bioaktivitu založená na kombinaci antialergického O-methylovaného katechinu s citrusovým flavanonem CZ …bazofilní/žírné buněčné linii RBL-2H3. Hesperetin také významně zvýšil aktivaci kyselé sfingomyelinázy (ASM)


2022 Aug 12 Food & Mood Centre, The Institute for Mental and Physical Health and Clinical Translation (IMPACT), School of Medicine, Deakin University, Geelong, Australia Higher Ultra-Processed Food Consumption Is Associated with Greater High-Sensitivity C-Reactive Protein Concentration in Adults: Cross-Sectional Results from the Melbourne Collaborative Cohort Study

Vyšší spotřeba ultrazpracovaných potravin je spojena s vyšší koncentrací vysoce citlivého C-reaktivního proteinu u dospělých CZ Závěr: Zjistili jsme, že hladina albuminu a poměr CRP/albumin souvisí s podtypem a aktivitou RS onemocnění.

2023 Sep Chronic inflammation in high-fat diet-fed mice: Unveiling the early pathogenic connection between liver and adipose tissue

Chronický zánět u myší krmených dietou s vysokým obsahem tuku: Odhalení raného patogenního spojení mezi játry a tukovou tkání


Huperzine-A

2022 Dec 19 Department of Integrative Medicine and Neurobiology, School of Basic Medical Science, Institutes of Integrative Medicine, Shanghai Medical College, Fudan University, Shanghai , China Huperzine-A Improved Animal Behavior in Cuprizone-Induced Mouse Model by Alleviating Demyelination and Neuroinflammation

Huperzine-A zlepšilo chování zvířat u myšího modelu indukovaného cuprizonem zmírněním demyelinizace a neurozánětu CZ .. jsme došli k závěru, že HupA primárně uplatňuje své terapeutické účinky na roztroušenou sklerózu prostřednictvím zmírnění demyelinizace a neurozánětu


2022 Dec 26 Laboratory of Exercise and Neurobiology, School of Physical Education and Sports Science, South China Normal University, China Molecular Hydrogen: an Emerging Therapeutic Medical Gas for Brain Disorders

Molekulární vodík: vznikající léčebný medicinální plyn pro mozkové poruchy CZ ….Vzhledem k tomu, že přelomové zjištění zveřejněné v roce 2007, že vodík snižuje hladiny peroxydusitanových aniontů a hydroxylových volných radikálů při ischemické mrtvici

———————————————-


2016 May 15 Institute of Neuroscience and Key Laboratory of Molecular Neurobiology of the Ministry of Education, Second Military Medical University, Shanghai, China Hydrogen-rich water improves neurological functional recovery in experimental autoimmune encephalomyelitis mice

Voda bohatá na vodík zlepšuje neurologické funkční zotavení u experimentálních myší s autoimunitní encefalomyelitidou CZ ….Kromě toho léčba HRW zabránila infiltraci CD4(+) T lymfocytů do CNS a inhibovala vývoj buněk Th17 bez ovlivnění populace Th1 buněk. Protože HRW je netoxická, levná, snadno se podává a může snadno procházet hematoencefalickou bariérou,

————————————————–

2024 Jun 1 Key role of hydrogen atoms in the preparation of sulfidated zero valent iron

Klíčová úloha atomů vodíku při přípravě sulfidovaného nulamocného železa

—————————————————-

2023 Dec 20 Dehydration associates with lower urinary tract symptoms in progressive multiple sclerosis

Dehydratace je spojena se symptomy dolních močových cest u progresivní roztroušené sklerózy

—————————————-

2024 May 29 Hand Grip Strength as a Predictive Tool for Upper Extremity Functionality, Balance, and Quality of Life in People With Multiple Sclerosis

Síla úchopu jako prediktivní nástroj pro funkčnost, rovnováhu a kvalitu života horních končetin u lidí s roztroušenou sklerózouCHKdoulovec čínský,zahradnictvi-spomysl.cz

2023 Dec 1 Anti-Inflammatory Effects of Chaenomeles sinensis Extract in an ALS Animal Model cz

Protizánětlivé účinky extraktu Chaenomeles sinensis na zvířecím modelu ALS

hlavnezdrave.cz , Zelená káva

2023 Nov 24 Antioxidant, Anti-Inflammatory and Pro-Differentiative Effects of Chlorogenic Acid on M03-13 Human Oligodendrocyte-like Cells

Antioxidační, protizánětlivé a pro-diferenciační účinky kyseliny chlorogenové na buňky podobné lidským oligodendrocytům M03-13


namaximum.cz

2022 Sep 20 Biotechnology and Medicinal Plants Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran Investigation of biological effects of chitosan magnetic nano-composites hydrogel

Zkoumání biologických účinků hydrogelu magnetických nanokompozitů chitosanu CZ


2022 Jun 2 Ahsas GoyalGeetanjali Singh Institute of Pharmaceutical Research, GLA University, Mathura, India A Comprehensive Review on Therapeutic Potential of Chrysin in Brain Related Disorders

Komplexní přehled o terapeutickém potenciálu chrysinu u poruch souvisejících s mozkem CZ