Lnamaximum.cz

2024 Feb 21

Vcp overexpression and leucine supplementation extend lifespan and ameliorate neuromuscular junction phenotypes of a SOD1G93A-ALS mouse model

Nadměrná exprese Vcp a suplementace leucinem prodlužují životnost a zlepšují fenotypy neuromuskulárního spojení myšího modelu SOD1G93A-ALS

2023 Aug 9 Department of Neonatology, Women’s Hospital of Jiangnan University, Wuxi Maternity and Child Health Care Hospital, Wuxi, China Limosilactobacillus reuteri in immunomodulation: molecular mechanisms and potential applications

Limosilaktobacillus reuteri v imunomodulaci: molekulární mechanismy a potenciální aplikace cz


2023 Jan 2 Departamento de Bioquímica e Imunologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil Hsp65-producing Lactococcus lactis inhibits experimental autoimmune encephalomyelitis by preventing cell migration into spinal cord

Lactococcus lactis produkující Hsp65 inhibuje experimentální autoimunitní encefalomyelitidu tím, že brání migraci buněk do míchy CZ

…výsledky naznačují novou terapeutickou strategii k prevenci a kontrole autoimunitních onemocnění, jako je roztroušená skleróza.


2022 Dec 23
Department of Biomedical and Clinical Sciences, Università di Milano, Italy Magnesium and the Brain: A Focus on Neuroinflammation and Neurodegeneration

Hořčík a mozek: Zaměření na neurozánět a neurodegeneraci CZ ..poskytuje důkazy spojující narušení rovnováhy hořčíku s roztroušenou sklerózou, Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou chorobou.


Lithium

Sep/Oct 2020 Liliana Lorettu Barbara Carpita Clinica Psichiatrica-Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali, Università degli Studi di Sassari, Italy Lithium Use During Pregnancy in a Patient With Bipolar Disorder and Multiple Sclerosis

Užívání lithia během těhotenství u pacientky s bipolární poruchou a roztroušenou sklerózou CZ

2023 Dec 24 Structure and Neuroprotector Properties of a Complex Compound of Lithium with Comenic Acid

Struktura a neuroprotektorové vlastnosti komplexní sloučeniny lithia s kyselinou komenovou cz


2022 Sep 12 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia Contact varroacidal efficacy of lithium citrate and its influence on viral loads, immune parameters and oxidative stress of honey bees in a field experiment

Kontaktní varroacidní účinnost citrátu lithného a jeho vliv na virovou zátěž, imunitní parametry a oxidační stres včel v polním pokusu CZ …všechny parametry oxidačního stresu byly významně nižší


naturawit.cz

2022 Nov 14 Nankai University School of Medicine, Nankai University, China Luteolin can ameliorate renal interstitial fibrosis-induced renal anaemia through the SIRT1/FOXO3 pathway

Luteolin může zmírnit renální anémii vyvolanou intersticiální fibrózou prostřednictvím dráhy SIRT1/FOXO3 CZ


2022 Feb 8 Yulia Makusheva Soo-Hyun Chung Center for Animal Disease Models, Research Institute for Biomedical Sciences, Tokyo University of Science The C-type lectin receptor Clec1A plays an important role in the development of experimental autoimmune encephalomyelitis by enhancing antigen presenting ability of dendritic cells and inducing inflammatory cytokine IL-17

Lektinový receptor Clec1A typu C hraje důležitou roli ve vývoji experimentální autoimunitní encefalomyelitidy tím, že zvyšuje schopnost dendritických buněk prezentovat antigen a indukuje zánětlivý cytokin IL-17


2022 Oct 24 Amity Institute of Biotechnology, Amity University Uttar Pradesh, Lucknow, India Gut microbiome and human health: Exploring how the probiotic genus Lactobacillus modulate immune responses

Střevní mikrobiom a lidské zdraví: Zkoumání toho, jak probiotický rod Lactobacillus moduluje imunitní reakce …Tento obousměrný přeslech, který je zprostředkován Lactobacillus spp. podporuje protizánětlivou odpověď, čímž podporuje zlepšení příznaků souvisejících s astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), neurozánětlivými onemocněními (jako je roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba), kardiovaskulárními chorobami..


2022 Mar 7 Tomomi KawaiTomoko Ohshima Department of Oral Microbiology, School of Dental Medicine, Tsurumi University, Yokohama, Japan Limosilactobacillus ( Lactobacillus) fermentum ALAL020, a Probiotic Candidate Bacterium, Produces a Cyclic Dipeptide That Suppresses the Periodontal Pathogens Porphyromonas gingivalis and Prevotella intermedia

Limosilactobacillus ( Lactobacillus ) fermentum ALAL020, kandidátní probiotická bakterie, produkuje cyklický dipeptid, který potlačuje parodontální patogeny Porphyromonas gingivalis a Prevotella intermedia CZ


Progway 2022

2022 Jul 3 4Brain, Department of Neurology, Institute for Neuroscience, Ghent University Hospital, Belgium Lifestyle factors in multiple sclerosis disability progression and silent brain damage: A cross-sectional study

Faktory životního stylu při progresi postižení roztroušené sklerózy a tichém poškození mozku: Průřezová studie CZ


2022 Aug 10 Department of Internal Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, Canada Physical and Mental Health-Related Quality of Life Trajectories Among People With Multiple Sclerosis

Trajektorie kvality života lidí s roztroušenou sklerózou související s fyzickým a duševním zdravím CZ2023 Nov 13 Physical activity and life stress are associated with illness intrusiveness in persons with multiple sclerosis

Fyzická aktivita a životní stres jsou u osob s roztroušenou sklerózou spojeny s dotěrností nemocí CZ2022 Aug Mellen Center for Multiple Sclerosis Treatment and Research, Neurological Institute, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, USA The relationship between cognition, education, and employment in multiple sclerosis patients

Vztah mezi kognicí, vzděláním a zaměstnáním u pacientů s roztroušenou sklerózou CZ

2022 Nov Brain volume is associated with cognition in MS (No abstract available)

Objem mozku je u RS spojen s kognicí.


2022 Aug 13 Department of Pharmacy, College of Pharmacy, Pusan National University, 2 Busandaehak-ro, Republic of Korea Protective mechanisms of loquat leaf extract and ursolic acid against diabetic pro-inflammation

Ochranné mechanismy extraktu z listů mišpule a kyseliny ursolové proti diabetickým prozánětům CZ


2022 Mar Institute for Neuroimmunology and Multiple Sclerosis Research, University Medical Center Göttingen, Göttingen, Germany The lung microbiome regulates brain autoimmunity

Plicní mikrobiom reguluje mozkovou autoimunitu CZ


TLNS

2023 Jun 9 BrainNet, Faculty of Applied Sciences, Simon Fraser University, Vancouver, BC, Canada Real world evidence of improved attention and cognition during physical therapy paired with neuromodulation: a brain vital signs study

Skutečný světový důkaz zlepšené pozornosti a kognice během fyzikální terapie spojené s neuromodulací: studie vitálních funkcí mozku CZMnuties.cz

2023 Aug 25 Anti-Aging Research Center, Dong-eui University, Republic of Korea A Mixture of Morus alba and Angelica keiskei Leaves Extracts Improves Muscle Atrophy by Activating the PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathway and Inhibiting FoxO3a In Vitro and In Vivo

Směs výtažků z listů Morus alba (Moruše) a Angelica keiskei zlepšuje svalovou atrofii aktivací signální dráhy PI3K/Akt/mTOR a inhibicí FoxO3a in vitro a in viv

Šťáva z moruše, allegro.cz

2023 Oct 23 State Key Laboratory of Resource Insects, Medical Research Institute, Southwest University, China Morusinol Extracted from Morus alba Inhibits Cell Proliferation and Induces Autophagy via FOXO3a Nuclear Accumulation-Mediated Cholesterol Biosynthesis Obstruction in Colorectal Cancer

Morusinol extrahovaný z Morus alba inhibuje buněčnou proliferaci a indukuje autofagii prostřednictvím FOXO3a nukleární akumulací zprostředkované biosyntézou cholesterolu u kolorektálního karcinomu


2022 Dec 24 Department of Agricultural Biology, National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration, Republic of Korea Mealworm Ethanol Extract Enhances Myogenic Differentiation and Alleviates Dexamethasone-Induced Muscle Atrophy in C2C12 Cells

Ethanolový extrakt z moučného červa zvyšuje myogenní diferenciaci a zmírňuje svalovou atrofii vyvolanou dexametazonem v buňkách C2C12 CZ

…může být potenciálním terapeutickým činidlem pro léčbu svalové slabosti a atrofie.


2022 Oct 13 Department of Neurology, Corinne Goldsmith Dickinson Center for Multiple Sclerosis, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA Mediterranean diet is linked to less objective disability in multiple sclerosis

Středomořská strava je spojena s méně objektivním postižením u roztroušené sklerózy CZ


Adherence to Mediterranean Diet Is Associated with Multiple Sclerosis Severity

Dodržování středomořské stravy je spojeno se závažností roztroušené sklerózy cz

2023 Nov 29 Association of Higher Mediterranean Diet Adherence With Lower Prevalence of Disability and Symptom Severity, Depression, Anxiety, Stress, Sleep Quality, Cognitive Impairment, and Physical Inactivity in Older Adults With Multiple Sclerosis

Asociace vyššího dodržování středomořské diety s nižší prevalencí postižení a závažnosti symptomů, depresí, úzkostí, stresem, kvalitou spánku, kognitivními poruchami a fyzickou nečinností u starších dospělých s rs cz


2022 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Saitama Medical University, Japan Suppressive Effect of Fruiting Bodies of Medicinal Mushrooms on Demyelination and Motor Dysfunction in a Cuprizone-Induced Multiple Sclerosis Mouse Model

Supresivní účinek plodnic léčivých hub na demyelinizaci a motorickou dysfunkci u myšího modelu roztroušené sklerózy vyvolané kuprizonem CZ

Ganoderma lucidum – Lesklokorka lesklá – Reishi Flammulina velutipes – Penízovka sametonohá ….. významně zlepšila motorickou dysfunkci H. erinaceus – Korálovec ježatý ..účinně potlačil demyelinizaci vyvolanou CPZ


Matrine – Sophora flavescens – Jerlín žlutavý


Matrine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5790780/

2023 Sep 16 Division of Neuroscience, Department of Pharmacology, ISF College of Pharmacy, Punjab, India Matrine mediated neuroprotective potential in experimental multiple sclerosis: Evidence from CSF, blood markers, brain samples and in-silico investigations

Neuroprotektivní potenciál zprostředkovaný matrinem u experimentální roztroušené sklerózy: Důkazy z CSF, krevních markerů, vzorků mozku a vyšetření in-silico CZ


2023 Aug 15 Department of Pharmacy, the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Henan, China Matrine Mediated Immune Protection in MS by Regulating Gut Microbiota and Production of SCFAs

Imunitní ochrana zprostředkovaná matrinem u RS regulací střevní mikroflóry a produkcí SCFA …Závěrem lze říci, že léčba matrinou může regulovat střevní mikrobiotu a metabolity a zastavit progresi RS


2022 Apr 22 Rui MaYaojuan Chu Department of Pharmacy, the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, The Academy of Medical Science, Zhengzhou University, China Matrine inhibits the Wnt3a/β-catenin/TCF7L2 signaling pathway in experimental autoimmune encephalomyelitis

Matrine inhibuje signální dráhu Wnt3a/β-catenin/TCF7L2 u experimentální autoimunitní encefalomyelitidy


2022 Sep 27 Department of Ophthalmology, Peking University Third Hospital, Beijing, China Matrine promotes mitochondrial biosynthesis and reduces oxidative stress in experimental optic neuritis

Matrine podporuje mitochondriální biosyntézu a snižuje oxidační stres u experimentální optické neuritidy CZ


Magnolie ´GENIE´

2022 Mar 29 Tehmina Bibi Adnan Khan Pharmacological Sciences Research Lab, Department of Pharmacy, Faculty of Biological Sciences, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan Magnolol prevented brain injury through the modulation of Nrf2-dependent oxidative stress and apoptosis in PLP-induced mouse model of multiple sclerosis

Magnolol zabránil poškození mozku prostřednictvím modulace oxidačního stresu a apoptózy závislého na Nrf2 v myším modelu roztroušené sklerózy vyvolané PLP CZ

2023 Jul 10 The prevalence of IgG antibodies against milk and milk antigens in patients with multiple sclerosis

Prevalence IgG protilátek proti mléku a mléčným antigenům u pacientů s roztroušenou sklerózou


2022 Apr Epidemiology and Applied Biometry, University of Tubingen, Germany, .. Dairy Intake and Parkinson’s Disease: A Mendelian Randomization Study (milk) CZ

2022 Nov 23 University School of Medicine, Hangzhou, China. 2 Unit of Cardiovascular and Nutritional Epidemiology, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Health effects of milk consumption: phenome-wide Mendelian randomization study

Účinky konzumace mléka na zdraví: Mendelovská randomizační studie se širokým fenomem CZ …Systematický přehled dále našel důkazy, že geneticky předpokládaná spotřeba mléka byla nepřímo spojena s astmatem, sennou rýmou, roztroušenou sklerózou, kolorektálním karcinomem a Alzheimerovou chorobou

————————-

2024 Apr 8 Diet and omega-3 and vitamin D supplement use predict five-year fatigue and disability trajectories in people with multiple sclerosis

Závěry: Vysoce kvalitní strava, vyhýbání se masu a mléčným výrobkům a užívání doplňků stravy s omega-3 a vitaminem D, individuálně predikují lepší trajektorie únavy a invalidity. Při léčbě RS by měly být zváženy dietní úpravy.

——————————————————


2022 Oct 20 Biology Department, Whitman College, Walla Walla, WA, United States Microbial dysbiosis in the gut drives systemic autoimmune diseases Microbial dysbiosis in the gut drives systemic autoimmune diseases

Mikrobiální dysbióza ve střevě řídí systémová autoimunitní onemocnění CZ ..Zvažování podpisu mikrobiomu jako klíčového hráče v systémových autoimunitních onemocněních by mohlo být příslibem proměnit tyto neléčitelné nemoci ve zvládnutelné

————————————-


2024 Mar 21 Gut microbiota in neurological diseases: Melatonin plays an important regulatory role

Střevní mikrobiota u neurologických onemocnění: Melatonin hraje důležitou regulační roli cz

—————————————-

2024 Feb 8 Effects of a nighttime melatonin ingestion on dynamic postural balance and muscle strength the following morning in people living with multiple sclerosis: A preliminary study

Účinky nočního požití melatoninu na dynamickou posturální rovnováhu a svalovou sílu následující ráno u lidí žijících s roztroušenou sklerózou cz

———————————-

2022 Jun 5 Ana Muñoz-JuradoBegoña M Escribano Department of Cell Biology, Physiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, Campus of Rabanales, University of Cordoba, Spain Melatonin and multiple sclerosis: antioxidant, anti-inflammatory and immunomodulator mechanism of action

Melatonin a roztroušená skleróza: antioxidační, protizánětlivý a imunomodulační mechanismus účinku CZ

2023 Feb 1 Cytology and Histology Department, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, Giza , Egypt Effects of Aluminum Oxide Nanoparticles in the Cerebrum, Hippocampus, and Cerebellum of Male Wistar Rats and Potential Ameliorative Role of Melatonin

Účinky nanočástic oxidu hlinitého v mozečku, hippocampu a mozečku samců krys Wistar a potenciální zlepšující role melatoninu CZ

…podávání melatoninu zmírnilo nepříznivé účinky vyvolané Al 2 O 3

2023 Aug 7 Retraction Note: Protective effects of melatonin against mitochondrial injury in a mouse model of multiple sclerosis

Poznámka: Ochranné účinky melatoninu proti poškození mitochondrií na myším modelu roztroušené sklerózy


Matcha Tea

2022 May 18 Caroline Joseph KiriacosMonika Rafik Khedr Molecular Genetics Research Team (MGRT), Pharmaceutical Biology Department, Faculty of Pharmacy and Biotechnology, German University in Cairo, Egypt Prospective Medicinal Plants and Their Phytochemicals Shielding Autoimmune and Cancer Patients Against the SARS-CoV-2 Pandemic: A Special Focus on Matcha

Perspektivní léčivé rostliny a jejich fytochemikálie chránící pacienty s autoimunitou a rakovinou před pandemií SARS-CoV-2: Zvláštní zaměření na Matcha CZ


2020 Feb Neuroepidemiology Unit, Centre for Epidemiology and Biostatistics, Melbourne School of Population and Global Health, The University of Melbourne, Street, Australia Mastery is associated with greater physical and mental health-related quality of life in two international cohorts of people with multiple sclerosis

Mistrovství je spojeno s vyšší kvalitou života související s fyzickým a duševním zdravím u dvou mezinárodních kohort lidí s roztroušenou sklerózou CZ

Greater mastery is associated with lower depression risk in a large international cohort of people with multiple sclerosis over 2.5 years


Low socioecomic status was associated with a higher mortality risk in multiple sclerosis.

What factors are associated with resilience in persons with multiple sclerosis?

Personality as a Predictor of Disability in Multiple Sclerosis
Osobnost jako prediktor postižení u roztroušené sklerózy

Breath-hold BOLD fMRI without CO2 sampling enables estimation of venous cerebral blood volume: potential use in normalization of stimulus-evoked BOLD fMRI data BOLD fMRI se zadržením dechu bez odběru CO2 umožňuje odhad objemu žilní mozkové krve: potenciální využití při normalizaci dat BOLD fMRI vyvolaných stimulem

2023 Oct Associations between Social Support and Cognitive Performance among Persons with MS

Asociace mezi sociální podporou a kognitivní výkonností u osob s RS cz

2023 Dec Brain and cognitive reserve mitigate balance dysfunction in multiple sclerosis

Mozek a kognitivní rezerva zmírňují dysfunkci rovnováhy u roztroušené sklerózy


2022 Dec 12 Department of Convergence Korean Medical Science, College of Korean Medicine, Kyung Hee University, Seoul, South Korea Protective effects of inhalation of essential oils from Mentha piperita leaf on tight junctions and inflammation in allergic rhinitis

Ochranné účinky inhalace esenciálních olejů z listu Mentha piperita na těsné spoje a záněty při alergické rýmě CZ ……Výsledky ukazují, že EOM má terapeutický mechanismus pro léčbu alergické rýmy. degranulaci žírných buněk, sekreci pohárkových buněk a infiltraci zánětlivých buněk do nosní tkáně


Association between cognitive impairment and motor dysfunction among patients with multiple sclerosis: a cross-sectional study.
Asociace mezi kognitivní poruchou a motorickou dysfunkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou: průřezová studie.
The effect of exercise on cognitive function in people with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Vliv cvičení na kognitivní funkce u lidí s roztroušenou sklerózou: systematický přehled a metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií.

MS

2023 Nov Dysregulation of humoral immunity, iron homeostasis, and lipid metabolism is associated with multiple sclerosis progression

Dysregulace humorální imunity, homeostázy železa a metabolismu lipidů je spojena s progresí roztroušené sklerózy cz

2023 Sep 5 Premorbid Sociodemographic Status and Multiple Sclerosis Outcomes in a Universal Health Care Context

Premorbidní sociodemografický stav a výsledky roztroušené sklerózy v kontextu univerzální zdravotní péče cz

2023 Aug B cell depletion therapy does not resolve chronic active multiple sclerosis lesions

Léčba deplece B buněk nevyřeší chronické aktivní léze roztroušené sklerózy cz

The association between grip strength and carotid intima media thickness

Souvislost mezi silou úchopu a tloušťkou karotidové intimy
Nnaturawit

2023 Sep 13 Department of Neurology, University of California Irvine, USA N-acetylglucosamine inhibits inflammation and neurodegeneration markers in multiple sclerosis: a mechanistic trial

N-acetylglukosamin inhibuje zánětlivé a neurodegenerační markery u roztroušené sklerózy: mechanická studie (NAC) CZ


2015 Jun 1 Department of Zoology, Faculty of Science, Cairo University Giza, Egypt Nigella sativa amliorates inflammation and demyelination in the experimental autoimmune encephalomyelitis-induced Wistar rats

Nigella sativa zmírňuje zánět a demyelinizaci u experimentálních potkanů ​​Wistar vyvolaných autoimunitní encefalomyelitidou CZ

…některých parametrů oxidačního stresu v mozečku a dřeni. N. sativa potlačila zánět pozorovaný u potkanů ​​indukovaných EAE. Kromě toho N. sativa zlepšila remyelinizaci v cerebellum. ….

2023 Oct 2 Therapeutic Effects of Combination of Nebivolol and Donepezil: Targeting Multifactorial Mechanisms in ALS

Terapeutické účinky kombinace nebivololu a donepezilu: Zacílení na multifaktoriální mechanismy u ALS CZ

2023 Dec Naringenin confers protection against experimental autoimmune encephalomyelitis through modulating the gut-brain axis: A multiomics analysis

Naringenin poskytuje ochranu proti experimentální autoimunitní encefalomyelitidě prostřednictvím modulace osy střevo-mozek: multiomická analýza

2024 Feb 5 NAD+ affects differentially expressed genes- MBOAT2SLC25A21SOX6 in experimental autoimmune encephalomyelitis model

Závěr: NAD + na DEGs zmírňuje závažnost onemocnění u EAE.